vendredi 3 décembre 2010

Regëster/Registre/Register du livre KANNER O KANNER

Hei fannt der de Regëster vun enger Selektioun vun Nimm a Begrëffer, déi am Buch "Kanner O Kanner" benotzt ginn. De Regëster ass och mat der Bibliographie gekräizt a stellt eng flott Méiglechkeet duer, fir eppes erëmzesichen.
Le registre renvoie au texte du livre, mais permet également de trouver, via ses mots-clé, les éléments dans la bibliographie.
The register allows to connect to the book's text, but links also the key-words to the library added at the end of the book.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire