dimanche 29 avril 2018

Assemblée générale du Syndicat


L'AG du 27 avril 2018 fut un plein succès avec beaucoup de monde et plein de discussions intéressantes. Merci à toutes et tous pour la participation active. C'est ainsi que le quartier peut encore progresser. Une exposition de photos prises en 1970 permettait de voir le contraste entre hier et aujourd'hui.
Fliederchesdag an der Kapell


Um 1. Octav-Samschdeg, den 21.4.2018, war erëm Sichenhaffer-Leitsdag a Fliederchesdag, wou un déi Aussätzeg geduecht ginn ass, déi fréier do gelieft hunn. Fliedercher goufe verdeelt als Erënnerung un d'Leit déi fréier Fliedercher fir de gudden Zweck gebak a verkaf hunn an de Kranken den Erléis zoukomme gelooss hunn. Leider kommen ëmmer manner Leit dësen ale Gebrauch an Éieren halen.