dimanche 29 avril 2018

Fliederchesdag an der Kapell


Um 1. Octav-Samschdeg, den 21.4.2018, war erëm Sichenhaffer-Leitsdag a Fliederchesdag, wou un déi Aussätzeg geduecht ginn ass, déi fréier do gelieft hunn. Fliedercher goufe verdeelt als Erënnerung un d'Leit déi fréier Fliedercher fir de gudden Zweck gebak a verkaf hunn an de Kranken den Erléis zoukomme gelooss hunn. Leider kommen ëmmer manner Leit dësen ale Gebrauch an Éieren halen.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire