jeudi 19 novembre 2015

Gemeinschaftsgaart - jardin communautaire - community garden ?


Den Interesseveräin kuckt mat der Stadt eng Méiglechkeet ze fanne fir esou e Gaart am Pafendall z'installéieren. Dat bréngt d'Leit aus dem Quarter neess méi zesummen. An der Péitruss, zu Bouneweeg an um Lampertsbierg ginn et schonn där Gäert an déi fonktionnéiere gutt.

On essaie d'installer, ensemble avec la Ville, un jardin communautaire dans le quartier à l'instar de Limpertsberg, Bonnevoie et de la Pétrusse. But: rassembler les gens de tout âge, culture, etc.

We try to have a community garden installed in order to bring people of different ages, cultures, etc. together. Such gardens exist already in the Pétrusse valley, in Bonnevoie and in Limpertsberg.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire