dimanche 27 janvier 2013

Pafendaller Schnoken


Hei e puer Schnoke vum Léo Moulin "erzielt" aus dem Buch 125 Joer Sang a Klang. Vill Spaass!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire