mardi 1 novembre 2016

Exkursiounen duerch den Dällchen


Den Interesseveräin organiséiert regelméisseg Tier duerch de Quartier. Sidd der interesséiert? Mellt iech w.e.g.
Le SILPS organise régulièrement des excursions. Intéressé(e)? Manifestez-vous s.v.p.
Der Interessenverein veranstaltet regelmässig Führungen. Interessiert? Bitte melden.

pafendall@hotmail.com

Hei eng Foto vum Tour vum 30.10.2016


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire